PijnProfessionals

Aanmelding

 • Aanmelding voor een cursus, training of toets van PijnProfessionals geschiedt via de website van PijnProfessionals cursussen.
 • Binnen 14 dagen na deze bevestiging kan deze zonder verdere consequenties ongedaan gemaakt worden. Eventueel betaald inschrijf- of cursusgeld wordt dan teruggestort. 
 • Bij het verzenden van het online inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor de aangemelde cursus(sen).
 • De door u versterkte gegevens worden alleen binnen PijnProfessionals cursussen gebruikt voor administratieve doeleinden en na afloop van de cursus ter registratie bij betreffende accreditatie organisatie ingediend.
 • Inschrijven gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • Binnen 2 weken na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
 • Circa vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/toets ontvangt de Opdrachtgever bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training/toets met nadere informatie (indien van toepassing).
 • Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt wordt u op een wachtlijst geplaatst. U krijgt hiervan bericht.
 • Bij een te gering aantal deelnemers voor een cursus kan de cursus door PijnProfessionals cursussen worden geannuleerd. U ontvangt hierover uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus bericht. De gedane betalingen worden direct na berichtgeving aan u teruggestort.

 

Betaling

 • De factuur wordt binnen 2 weken na aanmelding verzonden.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan.
 • Het niet betalen van het cursusbedrag is geen bevestiging voor afmelding voor de cursus (zie Afmelding).

 

Afmelding

 • Als een cursist door omstandigheden verhinderd is om deel te nemen aan de ingeschreven cursus dan dient hij dit direct per e-mail of post kenbaar te maken aan PijnProfessionals cursussen.
 • Tot vier weken voor aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten € 45,- en wordt bij annulering door de cursist het restant van het cursusgeld binnen 14 dagen overgemaakt door het opleidingsinstituut. Daarna vindt geen restitutie meer plaats en is de volledige prijs verschuldigd. Bij verhindering is een plaatsvervanger welkom, mits hij/zij voldoet aan de vooropleidingseisen. De deelnemer mag 10% van de lesuren hebben gemist.
 • Bij uitval van de docent door overmacht zal het opleidingsinstituut zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal het instituut zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor het opleidingsinstituut. Uitval van de docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist.

 

Inhalen

In uitzonderlijke gevallen, en na goedkeuring en toestemming vanuit PijnProfessionals cursussen, kan één cursusdag ingehaald worden in de direct daaropvolgende cursus. Het certificaat en de punten worden strikt opgemaakt volgens de data van de oorspronkelijke cursus waar men zich op inschreef.

 

Voortgang

PijnProfessionals cursussen bewaakt voor de deelnemers de kwaliteit van het onderwijsproces in de groep. Bij overduidelijke verstoring van het onderwijsproces en na herhaalde waarschuwing, kan in een zeldzaam geval de verder deelname aan de cursus worden ontzegd.

 

Disclaimer

De inhoud van de cursussen is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. PijnProfessionals cursussen en de docenten van de cursussen zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van cursussen of de toepassing van de behandelde stof in de cursussen.

PijnProfessionals cursussen is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval cursist of PijnProfessionals een cursus of toets annuleert, ongeacht de reden van de annulering.